Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

            W 33. Niedzielę Zwykłą, która przypadła w 2018 roku w dniu 18 listopada Kościół obchodził Światowy Dzień Ubogich. W tym roku przebiegał on pod hasłem zaczerpniętym z Pisma św.” ”Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7). W orędziu Ojca Świętego Franciszka (tekst Orędzia Papieża Franciszka - tutaj) wystosowanym na ten dzień znajdujemy zachętę, by naśladować Boga w uważnym wsłuchaniu się w apel ubogich i odpowiedzi na ich potrzeby. „Światowy Dzień ubogich zamierza być maleńką odpowiedzią całego Kościoła, rozsianego po całym świecie, skierowaną do wszystkich ubogich, aby nie myśleli, że ich krzyk upadł w próżnię. Prawdopodobnie będzie kroplą wody na pustyni ubóstwa, mimo to jednak może stać się oznaką dzielenia z potrzebującymi, aktywnego odczuwania obecności brata i siostry” (z Orędzia na II Światowy Dzień Ubogich”).

             W tym dniu naszej parafialnej wspólnocie św. Anny w Piasecznie zespól CARITAS zorganizował spotkanie dla najuboższych, by wspólnie świętować. „Modlitwa we wspólnocie i dzielenie się posiłkiem w niedzielę to doświadczenia, które wprowadzają nas na nowo do pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, którą opisuje Ewangelista Łukasz w całej swojej oryginalności i prostocie: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”(Dz 2,42) ” (z Orędzia na II Światowy Dzień Ubogich”).

            Spotkania te odbywają się od września cyklicznie - raz w miesiącu w Auli domu parafialnego. Za ich organizację odpowiada s. Beata, które objęła opieką najuboższe rodziny w parafii. Jest to okazja do odnowienia relacji z Bogiem i bliższego poznania. Za duchową strawę odpowiedzialny jest o. Piotr Wardawy, kapucyn, który przygotowuje krótką katechezę. Podjął tym razem refleksję nad  wersetem modlitwy OJCZE NASZ. Wypowiadane mechanicznie ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE stało się dzięki temu zaproszeniem do wprowadzenia Bożej Obecności w codzienne życie, wezwaniem do zażyłej relacji z Bogiem, który uświęca nasze życie, a ono  głosi Jego świętość. Po katechezie w osobistej modlitwie przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem, każdy mógł powierzyć Bogu swoje radości i troski, najbliższych, swoje dziś i jutro. Adoracji towarzyszyły pieśni - zespół odpowiedzialny za oprawę muzyczną liturgii animował modlitwę spontaniczną i śpiew. Trwający w obecności obecnego w Najświętszym Sakramencie Chrystusa mieli także możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania. Zwieńczeniem modlitewnej części spotkania była Eucharystia. Po Mszy św wszyscy zasiedli do niedzielnego obiadu z deserem.

            Świętowanie niedzielnej Eucharystii i radość bycia razem były rzeczywiście okazją do doświadczenia bliskości Boga, który przychodzi przez drugiego człowieka i daje możliwość odpowiedzenia na Jego miłość.

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”