Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Honorata

 

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty nieskończenie umiłowałeś każdego człowieka i za zbawienie rodzaju ludzkiego oddałeś życie w ofierze krzyża. Wyznaję. że w Tobie jest nasze życie i nadzieja zmartwychwstania.

 Ty w świętych dajesz mi wzór postępowania, wierności wytrwania w odczytywaniu Ewangelii i wprowadzania jej we własne życie.

Dobry Jezu, dziękuję Ci za to, że Twój sługa Honorat Koźmiński, gorliwy naśladowca św. Franciszka w kapucyńskim zakonie, tak doskonale wypełnił na ziemi ewangeliczne ideały, osiągnął taką świętość, że Twój Kościół zaszczycił go tytułem Błogosławionego.

Spraw Panie, bym żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na ziemi wiernie Ci służył, naśladując wspaniały wzór Błogosławionego Honorata, a zwłaszcza jego umiłowanie Ciebie i Twojej najświętszej woli, Kościoła świętego, mojej Ojczyzny i każdego człowieka.

Spraw abym czyniąc dzieła miłosierdzia i pokuty zdążał do zjednoczenia się z Tobą w wiecznej miłości.

O Błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny byłeś tak bardzo wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie i z heroiczną miłością pełniłeś dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Wyjednaj u Pana naszemu Narodowi wszystkie potrzebne łaski, a w szczególności żywą wiarę, moc nadziei, braterską miłość, ducha zgody, wierność prawom Bożym w życiu osobistym i rodzinnym, poszanowanie prawa do życia nienarodzonych, wolność, sprawiedliwość, pokój, poszanowanie i godność drugiego człowieka. A mnie niegodnemu uproś łaskę....................., o którą z ufnością i pokorą szczególnie Cię proszę.

 Wyznaję, że od Ciebie, Panie, pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz wedle niezbadanych wyroków Twojej Opatrzności.
Bądź błogosławiony na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”