Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

      W Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej 7 w Warszawie Siostry ze Zgromadzeń założonych przez bł. o. Honorata Koźmińskiego spotkały się na pierwszym z dziewięciu spotkań STATIO HONORAT - wspólnej refleksji wokół Testamentu duchowego Ojca Założyciela. W tym roku trwamy w jubileuszowym dziękczynieniu w 100 rocznicę śmierci Błogosławionego. To dobry czas by zatrzymać się przy słowach o. Honorata i odczytywać je na nowo.

        STATIO przewodniczył o. Juliusz Pyrek OFMCap z Centrum Duchowości "Honoratianum" w Zakroczymiu. Spotkanie odbyło się w kluczu: Katecheza-Krąg-Liturgia, a tekstem przewodnim był Testament duchowy bł. Honorata - Prolog i Rozdział I.

 

KATECHEZA
Lektura Prologu i I Rodziału Testamentu duchowego bł. Honorata

Tekst źródłowy: Testament duchowy bł. Honorata Koźmińskiego (w opracowaniu CDH "Honoratianum" Zakroczym):

 

1"MOJA OSTATNIA WOLA [TESTAMENT DUCHOWY] PROLOG

2W Imię Trójcy Przenajświętszej – Ojca, Syna i Ducha Świętego ku czci Niepokalanego Serca Przenajświętszej Maryi Panny – 3ja brat Honorat, grzesznik nikczemny, 4oświadczam wobec Majestatu Bożego i Przenajświętszej Matki Bożej i mojej, i wobec całego Niebieskiego Dworu, 5że jestem niczym 6i że nie mam nic takiego, czym by wolno mi było rozporządzać 7i oświadczać ostatnią wolę moją względem rzeczy doczesnych jak względem mego ciała i duszy, 8bom to wszystko z miłosierdzia Bożego miał szczęście oddać już dawno Panu mojemu przez śluby zakonne, 9przez które wyrzekłem się nie tylko prawa do wszelkiej własności, ale i prawa troszczenia się o ciało moje i używania własnej mojej woli. 10A jeżeli nieraz tę ofiarę naruszałem wiarołomnie, 11to wyznaję, iż przez to krzywdziłem tylko mego Pana i Oblubieńca mej duszy i że jestem przez to Mu dłużny, 12prawa jednakże do tego rozporządzenia nigdy sobie nie rościłem i nie roszczę, bo się go tylokrotnie i uroczyście na Jego korzyść zrzekałem i zrzekam na nowo 13i wiem, że mi się nie godzi czynić testamentu w ścisłym jego znaczeniu, 14z czego niewymownie szczęśliwy jestem, 15poprzestaję przeto na uczynieniu tego duchowego testamentu 16i oświadczeniu mojej ostatniej woli względem usposobienia w mojej duszy, 17to jest, jakie pragnę mieć w ostatnią godzinę śmiertelnego mego życia.

 

[Rozdział I]

I. 1Moje ostatnie oświadczenie:

 2A naprzód zagłębiam się w przepaści nicestwa mego przed Majestatem jedynego przedmiotu miłości mojej 3i tarzając się w prochu i błocie mojej nędzy, 4wytężam wszystkie moje siły i władze dla oddania Mu należnego pokłonu czci, uwielbienia i chwały, 5pragnąc Go uczcić z taką miłością, pokorą i uszanowaniem, z jakim oddaje Mu cześć Najsłodsze Serce Przenajświętszego Człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Niepokalanej Maryi Panny, święci Aniołowie i Serafiny, święty mój Ojciec Franciszek i  wszyscy święci 6z najgorętszą żądzą, abym mógł się cały wyniszczyć dla tego uczczenia 7i cały się w uwielbieniu Jego zaryć. 8I pragnę dlatego głównie być zbawionym, żebym mógł Go przez całą wieczność wielbić. 9Gotów jednak jestem wszystko poświęcić i wyrzec się szczęścia swego doczesnego i wiecznego, aby On tylko od wszelkiego stworzenia nieba i ziemi był chwalony i wielbiony na wieki.

10Oświadczam się, iż wierzę najżywszą wiarą we wszystkie tajemnice świętej wiary katolickiej 11i to wszystko, cokolwiek Bóg objawił 12i przez święty Kościół Katolicki i Apostolski do wierzenia podał, 13przyjmując wszystkie tego Kościoła nauki, orzeczenia i rozporządzenia 14i odrzucając wszystkie błędy, które On odrzuca, 15gotów będąc tysiąc razy życie swoje oddać na świadectwo tego wszystkiego 16i pragnąc żyć i umierać w tej wierze.

17Wszelką nadzieję moją w Bogu pokładam, 18oczekując od Niego i odpuszczenia grzechów, i łask wszelkich, i żywota wiecznego – 19i wszystko, cokolwiek mogę mieć dobrego dla duszy i ciała, w tym lub w tamtym życiu, to wszystko oczekuję od Jego miłosierdzia, 20w którym ufam pomimo niezliczonych grzechów moich, 21wiedząc, że jedna kropelka Krwi Jezusowej wystarcza do obmycia grzechów całego świata, 22l w tej ufności żyć i umierać pragnę.

23Miłuję Boga mego z całego serca mego, z całej duszy i ze wszystkich sił moich, 24nie tylko dlatego, że jest moim najwyższym Dobroczyńcą i ostatecznym końcem moim, 25ale dla Niego samego, iż jest sam w sobie godzien wszelkiej miłości, 26l chciałbym Go miłować coraz więcej i taką miłością, jaką Go kochają Aniołowie i Serafiny, święci w Niebie i sprawiedliwi na ziemi, i Niepokalana Panna, 27z których miłością łączę niedoskonałą miłość moją. 28I w tej miłości zawsze żyć pragnę i umrzeć w akcie jej najgorętszym i z samej miłości i dla Boga tylko i przez całą wieczność Go miłować.

29 Z tej miłości ku Bogu cieszę się niewymownie z Jego nieskończonych doskonałości i z Jego szczęśliwości, i chwały w niebie i na ziemi. 30I potwierdzam wszystkie dobre uczynki na całym świecie kiedykolwiek wykonane, które radbym pomnożyć przez łaskę Boską, 31i boleję nad wszystkimi zniewagami, jakie nieprzebrana Dobroć Boża odbiera od świata, 32i radbym im zapobiec ze wszystkich sił moich.

33Z tejże miłości gardzę wszystkimi bogactwami, rozkoszami, próżną chwałą i wszelkimi marnościami tego świata 34i gdybym mógł to wszystko posiadać, rzuciłbym z największym uweseleniem pod nogi Jezusa, 35obierając sobie Jego samego za moją jedyną cząstkę na tej ziemi, 36i opuszczam na nowo Matkę, brata, siostry i cały ten świat, 37i wszystko, co na nim miałem lub mieć mogłem 38i gdybym tysiąc razy żył na świecie, zawsze bym to samo bez wahania uczynił.

39Z tejże miłości poddaję się we wszystkim woli Bożej nic nie pragnąc, jak tylko to, co On chce, ile chce i kiedy chce; 40i z niczego się nie wymawiając cokolwiek Jemu dopuścić się na mnie kiedykolwiek podoba, tak w tym jak i w przyszłym życiu, 41gotów będąc żyć i umierać, 42i znosić wszystkie przeciwności, które z Ojcowskiej ręki Jego mnie spotkają 43i wszystkie cierpienia, poniżenia i uciski doczesne i czyśćcowe, aż do dnia sądu, 44aby tylko Przenajświętsza Wola Jego spełniała się jak w niebie, tak i na ziemi.

45Dla tejże miłości Bożej miłuję serdecznie wszystkich bliźnich moich 46i odpuszczam z serca wszystkim nieprzyjaciołom moim, 47prosząc za nimi, aby im Pan Bóg nie poczytał za winę, cokolwiek mi złego wyrządzili. 48I sam także przepraszam wszystkich, których kiedykolwiek obraziłem lub zgorszyłem, albo jakiekolwiek przykrości wyrządziłem, 49proszę aby mi to dla miłości Bożej darowali i modlili się za mnie".

 

KRĄG "Testament"

Do rozważenia trzy fragmenty Pisma Świętego:

Gal 3, 15-18

Hbr 9, 15-22

Hbr 12, 22-28

 

LITURGIA SŁOWA

W Liturgii Słowa zebrani zatrzymali się na trzech tekstach:

Pierwsze czytanie: Dz 2, 14a. 36-41

Drugie czytanie: 1 P 2, 20b-25

Trzecie czytanie: J 10, 1-10

 

Wspólną modlitwę zakończył udział w Nabożeństwie majowym, a spotkanie uwieńczyła Agapa w Domu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

 

Jeśli chcesz...możesz się zatrzymać i wsłuchać w teksty rozważane na STATIO!
"Baczcie, abyście nie odrzucili Tego, który do was przemawia" (Hbr 12, 25)8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”