Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

"Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14)

            W dziedzictwo apostolskie Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza wpisana jest praca wychowawcza ukierunkowana na pomoc zagubionym dziewczętom i kobietom. Jednakże wierność charyzmatowi Zgromadzenia wyraża się również w profilaktyce pedagogicznej, czego wyrazem są dzieła apostolskie, w których siostry podejmują pracę opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Wychowują i nauczają dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa kształtując młode umysły i serca w duchu chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego. Celem placówek przedszkolnych prowadzonych przez Zgromadzenie jest integralne wychowanie i pełen rozwój dziecka z uwzględnieniem chrześcijańskiego systemu wartości.

            Jubileusz 25-lecia wznowionej działalności przedszkola to piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do zapoczątkowania i rozwinięcia pracy wychowawczej w Gdańsku - Brzeźnie. Przedszkole Zgromadzenia SMDP jest placówką oświatowo-wychowawczą i jest Przedszkolem niepublicznym. Zgodnie ze Statutem dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. Działanie Przedszkola wyznaczają i określają wartości chrześcijańskie zawarte w Ewangelii i nauce Kościoła katolickiego. Placówka realizuje również cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wydanych na jej podstawie. W związku z tym wspomaga się indywidualny wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego zdolnościami i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym. Tworzy się warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości" szkolnej. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a także osobami i instytucjami wspierającymi jego działalność.

          31 sierpnia 2019 r. w Kościele pw. św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie uroczystą Mszą świętą o godz. 11.00 rozpoczęły się obchody Srebrnego Jubileuszu wznowienia działalności Przedszkola. Eucharystii przewodniczył ks. bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, a w koncelebrze obecni byli: ks. Proboszcz Jan Świstowicz i inni kapłani zaprzyjaźnieni z naszym Przedszkolem. Wspólna modlitwa zgromadziła Przełożoną Generalną Zgromadzenia wraz z siostrami - zaangażowanymi w Placówce obecnie i w czasach jej rozwoju, pracowników Przedszkola, jego przyjaciół, rodziców z dziećmi - "obecnymi Przedszkolakami", a także grono absolwentów.

         Eucharystia jest wyrazem największej wdzięczności Panu Bogu za Jego Miłość i Opatrzność nad nami, dlatego to ona była centralnym punktem jubileuszowych uroczystości. W dalszej części ks. Biskup poświęcił Kapliczkę św. Antoniego z Padwy, która znajduje się przy budynku Przedszkola. Na zakończenie dla wszystkich obecnych została przygotowana świąteczna Agapa, która też była czasem wymiany wspomnień i wspólnych radości.

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”